GRADIVO ZGODOVINSKEGA ODDELKA

 

Zgodovinski oddelek mdr. hrani naslednje vrste gradiva:

 

LISTINE:

Listine so – tudi v pravniškem smislu - dokumenti s pravno veljavo. Starejše listine so običajno opremljene s pečati, nastajale so od 9. stoletja naprej, napisane pa so bodisi na pergamentu bodisi papirju. Najstarejše listina, ki jo hrani Nadškofijski arhiv Maribor, izhaja iz leta 1308. Del listin je urejen v Zbirki listin, del pa se nahaja med ostalim, tudi nepopisanim gradivom. Listine v Zbirki listin je popisal Anton Ožinger: Ožinger, Anton, Listine lavantinske škofije v Pokrajinskem arhivu Maribor, Viri 4. Maribor 1989.

 

Nekatere starejše listine, ki pa se do danes niso ohranile, so prepisane v kopialni knjigi Codex Henrici iz leta 1384/1371.

 

INKUNABULE:

Inkunabule oz. prvotiski so tiskane knjige, deli knjig ali posamezni tiski, ki so v Evropi nastali med Gutenbergovim odkritjem tiska in letom 1500. V našem arhivu hranimo skoraj sto inkunabul, ki so večinoma ohranjene v originalnem stanju. Med njimi je tudi najstarejša ohranjena inkunabula na slovenskih tleh.

Inkunabule so popisane v delu: Gspan, Alfonz, in Badalić, Josip, Inkunabule v Sloveniji, Ljubljana 1957.

 

ROKOPISI:

V arhivu se nahaja 53 rokopisnih kodeksov, večinoma verske vsebine.

Kodeksi so popisani v Kos-Steletovem popisu:

Kos, Milko, in Stele, Franc, Srednjeveški rokopisi v Sloveniji, Ljubljana: Umetnostno-zgodovinsko društvo, 1931.

 

SLIKOVNO GRADIVO

Kartice, razglednice, podobice, fotografije

V arhivu se najdejo fotografije duhovnikov, pa tudi starejše upodobitve krajev in cerkva.

 

 

DELOVODNIKI OZ. PROTOKOLI ŠKOFIJSKE PISARNE:

Delovodniki škofijske pisarne segajo do leta 1689 nazaj. Važen vir so tudi protokoli konsekracij in ordinacij, ki segajo še stoletje nazaj. 

 

ZAPUŠČINE DUHOVNIKOV IN ŠKOFOV NA ČELU Z ZAPUŠČINO ŠKOFA ANTONA MARTINA SLOMŠKA 

Arhiv hrani Slomškove pridige, biografske dokumente, objavljene in neobjavljene tekste, dokumente, povezane s selitvijo škofijskega sedeža v Maribor itd.

Popis zbirke je delo dr. Franca Krambergerja, upokojenega mariborskega nadškofa:

Kramberger dr., Franc, Anton Martin Slomšek, Inventarji 5, Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor, 1993.

 

URBARJI:

Urbarji so knjige, v kateri so bile popisane posesti podložnikov in njihove dajatve. Urbarje lahko opredelimo kot sezname ali popise prihodkov ali pravic posameznih zemljiških gospostev ne glede na njihovo provenienco oziroma kot popise dajatev in obveznosti podložnikov. Poleg urbarjev hranimo tudi štiftne registre. Urbarialne zapise najdemo tudi v desetinskih, tlačnih in gorninskih registrih. Posebnost pa so t. i. registri činža od živine.

 

POPIS CERKVA: 

V 50. letih 20. st. je potekal vseslovenski projekt popis cerkva. NŠAM hrani zbrano gradivo za posamezne župnije mariborske metropolije. Tukaj najdemo kratke opise zgodovinskega razvoja župnij, umetnostnozgodovinske popise sakralnih objektov, navedeni pa so tudi viri in literatura.