ARHIVSKO GRADIVO MATIČNEGA ODDELKA

1. AKTUALNI SEZNAM SKENIRANIH MATIČNIH KNJIG

STANJE 1. JANUAR 2017 

SEZNAM SKENIRANIH MATIČNIH KNJIG

Nove matične knjige

 

2. ŽUPNIJSKI FONDI - NEPOPOLNI SEZNAM

-(Podrobnejše podatke o gradivu lahko dobite po elektronski pošti ali telefonu)

FOND / ŽUPNIJA

 

OBSEG PO STAREM POPISU

Bočna

5 knjig,

3 škatle

Popisano

Braslovče

7 knjig,

15 škatel,

Popisa ni.

Braslovče

18 knjig,

15 škatel

1 kuverta,

Popisa ni

Brežice

1 škatla (3 knjige).

Celju – Sv. Danijel

ok. 124 knjig (in zvezkov).

Cirkovce - DEKANIJA

1 škatla. Popisano.

Dobrna

1 škatla

skupaj z Vitanje, šmartno

Dobrna

40 knjig, 19 škatel, 4 kuverte. Popis je.

Dolič

1 škatla

skupaj s Vitanje, Nova Cerkev..

Dravograd (proštija)

4 knjige, 1 škatla. Popisano

Fram - DEKANIJA

1 škatla. Popisano.

Fram

1 knjiga

Činž register

1757-1764

Frankolovo

3 knjige, 14 škatel, 1 kuverta.

Galicija (Sv. Jakoba v Galiciji)

28 knjig, 9 škatel. Popisa ni.

Gornja Kungota

2 škatli. Popis.

Gornja Ponikva

11 knjig, 15 zvezkov, 4 škatle. Popisa ni.

Gornji grad

2 kuverti.

Gotovlje

35 knjig, 16 škatel, 5 zvezkov, 4 kuverte. Popisa ni.

Griže pri Celju:

27 knjig 22 škatel 4 kuverte. Popisa ni.

Hoče

13 knjig, 55 škatel. Podroben popis.

Hoče - DEKANIJA

3 knjige, 20 škatel. Podroben popis

Kalobje

1 škatla (1858).

Kamnica

13 škatel. Popisano.

Kozje - DEKANIJA

1 škatla. Popisa ni.

Kurende

7 knjig.

Laško

1 škatla

(prepis obreda inštalacije župnikov-v latinščini).

Ljubno ob Savinji

9 škatel

Lovrenc na Pohorju

1 škatla (urbarij 1754).

Luče

31 knjig, 9 škatel, 1 kuverta

Popisa ni.

Maribor – Radvanje (Sv. Frančiška v Radvanju)

1 škatla.

Maribor – Sv. Janez Krstnik

1 škatla. Obstaja samo urbar 1751-1755

Marija Reka

1 škatla, 14 knjig. Vsebina popisana.

Mozirje

39 knjig, 14 škatel. Popisa ni.

Nova Cerkev

1 škatla

skupaj s Vitanje, Dolič..

Nova Cerkev

ok. 116 knjig in zvezkov, 48 škatel, 12 kuvert, 2 svežnja. Popisa ni.

Nova Štifta

2 knjigi, 7 škatel. Popisa ni.

Pameče

1 škatla (spisi 1834 -1835).

Polzela

30 knjig 12 škatel, 3 kuverte. Popisa ni.

Prebold

1 škatla

Prebold

19 knjig, 11 škatel. Popisa ni

Ptuj – Sv. Jurij

1 škatla (1780).

Ptuju – Sv. Jurij

1 škatla (1750).

Radmirje

(Sv. Franč. na Stražah)

24 knjig 24 škatel 2 kuverti. Popisa ni

Razne župnije: (oklicne in intencijske knjige).

2 škatli

Rečica ob Savinji

42 knjig; 32 škatel, 2 kuverti. Popisa ni

Rogatec - DEKANIJA ŽUPNIJA

2 škatli. Popisano.

Skomarje

1 škatla

skupaj s Vitanje, Nova Cerkev..

Slivnica -DEKANIJA

1 škatla. Popisano.

Slovenj Gradec

14 + 32 knjig, škatel 33, 9 kuvert. Gradivo popisano za 13 knjig in 33 škatel

Solčava

14 knjig.

Stari trg pri Slovenj Gradcu:

40 + 31 knjig, 45 + 39 škatel, 11 kuvert. Gradivo delno popisano ( 40 knjig in 45 škatel)

Sv. Andraž nad Polzelo

15 knjig 10 škatel. Popisa ni.

Sv. Jošt na Kozjaku

 

21 knjig, 6 škatel. Popis.

Sv. Jurija ob Taboru

23 knjig, 11 + 9 škatel. Knjige in 11 škatel je popisanih

Sv. Marjeta ob Pesnici

1 škatla (1785 – 1839Ž)

Sv. Peter pri Mariboru.

l škatla. Kratek popis

Sv. Rupert v Slovenskih goricah

1 škatla (knjiga 1797 -1814).

Šempeter v Savinjski dolini

24 knjig (zvezkov), 7 škatel, 1 kuverta. Popisa ni

Šentjanž na Vinski gori

26 knjig, 4 škatle, 4 kuverte. Popisa ni.

 

 

Šmartno ob Dreti

15 knjig, 6 škatel. Popisano.

Šmartno ob Dreti

25 knjig , 6 škatel. Popisa ni.

Šmartno ob Paki

32 knjig (enot), 19 škatel. Popisa ni.

Šmartno pri Sl. Gradcu:

55 knjig, 81 škatel, 4 kuverte, 2 svežnja. Pop. ni.

Šmartno v Rožni dolini

1 škatla, skupaj z Dobrna, Vitanje

Šmartno v Rožni dolini:

26 knjig, 15 škatel. Popisa ni.

Šmihel nad Mozirjem

8 škatel, 1 kuverta. Knjige se nahajajo v fondu župnije Mozirje. Popisa ni.

Št. Andraž pri Velenju ?

5 knjig.

Št. Janž na Dravskem polju - Starše

1 škatla, neurejena.

Št. Janž pri Dravogradu

1 škatla

skupaj s Vitanje, Nova Cerkev..

Teharje

29 knjig in 16 škatel. Gradivo popisan.

Velika nedelja

1 škatla (Inventarije 1752, 1755).

Veržej

1 škatla. Kratek popis.

Vitanje

65 knjig, 33 škatel. Popisano

Vojnik

35 knjig, 26 škatel. Gradivo popisano.

Vransko

38/41 knjig, 28 škatel, 1 kuverta, 1 sveženj. Popisa ni

Vuhredu

1 škatla. Kratek opis.

Vuzenica

2 škatli, 1 knjiga (protokol 1820-1859). Popisa ni.

Zavrč

1 škatla (1800 - 1829).

Žalec

ok. 66 knjig in zvezkov, 28 škatel. Popisa ni.